Общи условия

РАЗДЕЛ І.

ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Организатор на играта „Училище за здраве!“ („Играта“) е “АЛПЕН ФАРМА” ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200888108, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Йордан Йосифов” № 6, ет. 2.

Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу в Правила на Играта (наречени тук и по-долу “Правила”, „Правилата“), както и на условията за ползване на Facebook и на страницата на Играта и на страницата на Играта във Facebook (наричани заедно и/или поотделно тук и по-долу навсякъде, освен ако е посочено друго „Страница“, Страницата“).

Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Страницата на Играта.

Организаторът на Играта си запазва правото да променя, изтрива, копира цялото съдържание, публикувано на Страницата на Играта в съответствие с правилата за ползване на Facebook и/или по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Правилата. Всички промени влизат в сила след предварителното им оповестяване на Страницата на Играта.

РАЗДЕЛ ІІ.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ ІІІ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Продължителността на играта е от 00:00 часа на  14.07.2016 г. до 24:00 ч. на 30.06.2017 г. като участниците следва да се регистрират и преминават успешно тестовете  на Страницата на Играта – на www.istoriizazdrave.bg.

РАЗДЕЛ ІV.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ В ИГРАТА

Определянето на печелившите се извършва по следния начин:

Всеки месец ще бъдат раздавани по 30 книги за първите попълнили вярно тестовете за съответната сол сред регистрираните в играта. Те допълнително ще получават по една опаковка Шуслерова сол. За правилно решен тест се приема този, с над 8 верни отговора.

На 20.12.2016 г. ще бъдат раздадени като допълнителни награди 10 несесера за Шуслерови соли + 2 Шуслерови соли по избор. 10-мата печеливши ще бъдат изтеглени сред потребителите, които са решили правилно всички тестове и са с най-висок резултат.

След приключване на играта на 30.06.2017 – участниците с най-високи резултати от всички тестове, ще спечелят присъствие на специален семинар с най-дорбрите лектори по Шуслерова терапия в България – д-р Василка Юрукова и д-р Мария Папазова.

За участие в конкурса не е необходимо да бъдат закупувани никакви продукти.

РАЗДЕЛ V.

ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валидно се счита всяко участие от физическо лице на Страницата на Играта, при което за периода на продължителност на Играта е осъществено едно или повече от описаните в настоящите Правила действие. Всеки участник има право на неограничен брой участия.

Организаторът на Играта не носи никаква отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес за доставка на наградата.

В частта на играта „Истории за здраве“, Организаторът няма да разглежда мнения/истории, които:

не са авторски;

с порнографско или нецензурно съдържание;

не отговарят на изискванията, на което и да е от настоящите Правила;

засягат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират вредни или опасни действия;

рекламират политически идеи или съобщения;

съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;

нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;

препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или внушения, обиден език, клевети или грубости, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, пол, сексуални намеци или по какъвто и да е начин използват характеристика(и) на лице като уронват престижа, доброто име или дискриминират същото или друго лице и/или група лица;

съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството, групи хора (независимо от признака) или животните;

се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на Организатора и свързани с предлаганите от него продукти, като не трябва да вредят на марката или имиджа на посочените;

омаловажават Организатора, производителите на предлаганите от него продукти, хомеопатията и медицината, вкл. отделни техни характеристики или лице, или група, участващи в играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността и социалната отговорност на Организатора.

Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият мнения/съобщения и други, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Правилата и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос, нито ще носят каквато и да е отговорност за това.

Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване или преразглеждане.

Качените на Страницата на Играта мнения/съобщения ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи.

Процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава три дни от съответната публикация.

Организаторът на Играта не носи отговорност пред трети лица в случай че участниците нарушават някой или всички от описаните по-горе клаузи, както и в случай, че с действията си накърняват нечии права и/или законни интереси.

Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 1  месец по куриер за сметка на Организатора, след като победителят чрез лично съобщение на Страницата на Играта във  Facebook предостави адрес за доставка, който ще му бъде поискан чрез коментар под неговия пост на страницата на Играта във Facebook.

Ако Организаторът не може да осъществи контакт с участника в рамките на 5 дни от публикуването на коментара под неговия пост на Страницата на Играта във Facebook, участникът не даде адрес за доставка или даденият адрес е неточен и/или непълен, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата. В този случай, по преценка на Организатора, наградата може да бъде предоставена на друг участник, посредством повторно теглене, което ще бъде обявено на Страницата на Играта.

РАЗДЕЛ VІ.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите са специален семинар за регистрираните потребители с най-високи резултати, 10 несесери с 2 соли по избор, 30 книги общо „Шуслерови соли за деца“ или „Шуслерови соли и хранене според биоритмите“ всеки месец и 30 опаковки Шуслерови соли за първите с верно решени тестове в рамките на месеца.

РАЗДЕЛ VІІ.

ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Играта не носи отговорност за съдържанието, включително, но не само за авторските права върху публикациите на участниците на Страницата на Играта и в нарушение на правните, етични и социални норми в Република България, както и няма да участва като страна по съдебни производства за спорове във връзка с тях, нито ще носи каквато и да е отговорност във връзка с организирането и осъществяването на Играта. Такива спорове не засягат принципа на присъждане на награда от Организатора на Играта на лице, явявящо се печеливш участник и чиято претенция е представена пред Организатора на Играта, съгласно разпоредбите на тези Правила.

Всички публикации, качени след определения краен срок на Играта нямат право да участват в Играта.

Организаторът на Играта няма да води кореспонденция или носи отговорност за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта.

Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите.

Цялата информацията, включително публикуваните от участници в Играта мнения/истории/съобщения на Страницата на Играта не е предназначена като заместител на медицинска професионална помощ или съвет. Материалът и съдържанието, съдържащи се в Сайта са само за обща здравна информация и не са предназначени да бъдат заместител на професионален медицински съвет, диагноза или лечение на което и да е  физическо лице, здравословно състояние или обстоятелство. Потребителите на този сайт не трябва да разчитат единствено на информацията, предоставена в този сайт за собствените си здравни нужди или тези на други лица. Всички специфични медицински въпроси трябва да бъдат отнасяни към съответен специалист. За всеки здравословен проблем, състояние или заболяване трябва винаги да се провеждат консултации с лекар – специалист в съответната област. Алпен Фарма ООД не предоставя Страницата на Играта. Цялото съдържание е само за информативни цели и не е достатъчно за вземане на медицински решения. Съдържанието не е предназначено да бъде заместител на професионален медицински съвет, диагноза или лечение.

НИКОГА не пренебрегвайте професионалната медицинска помощ или не се бавете да потърсите такава заради нещо, което сте научили от Страницата на Играта или чрез нея.

НИКОГА не разчитайте на информацията на Страницата на Играта вместо да потърсите професионален медицински съвет.

 

РАЗДЕЛ VІІІ.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Играта дава право на участие на всички физически лица, с изключение на служителите на Организатора, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата и/или домакинствата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

РАЗДЕЛ ІХ.

ЗАМЯНА НА НАГРАДА

Не се допуска размяна на награда за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ Х.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или други непредвидени или форсмажорни обстоятелства. В такъв случай на участниците не се дължи никаква компенсация.

РАЗДЕЛ ХІ.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия, както и във връзка с организирането и осъществяването на Играта се решава чрез преговори по взаимно споразумение; при невъзможност за постигане на такова спорът се решава от компетентните съдилища в гр. София.

Организаторът не носи отговорност за съдържанието на публикациите на Страницата на Играта и всякави искове и претенции следва да бъдат насочвани към съответните участници.

 

РАЗДЕЛ ХІІ.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

С участието си в настоящата Игра участниците декларират, че предоставените от тях мнения са авторски и лично техни, както и че лично носят цялата отговорност за публикациите си. В случай, че се установи, че това не е така, Организаторът си запазва правото да ги отстрани от Играта.

С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него и предоставят изричното си съгласие Организаторът да събира, обработва, съхранява предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора за нуждите на Играта и/или на при осъществяване на дейността на Организатора, като не се дължи никакво заплащане от негова страна за горното. При изпълнение на законовите изисквания Организаторът може да предоставя лични данни за участниците на органи на МВР, Прокуратура, Съд.

С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях мнения/публикации да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дават съгласието си за публичното им показване на Страницата на Играта.

РАЗДЕЛ ХІІІ.

ПУБЛИЧНОСТ

Правилата ще бъдат достъпни на Страницата на Играта.

Повече информация за Играта може да бъде получена на e-mail: ts.raycheva@alpenpharma.bg

Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Правила и да спазват техните условия и разпоредби.

С участието си, участниците декларират, че са на възраст над 14 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

В случай че награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът на Играта ще изиска приемане на наградата от негов родител/настойник и при липса на такова приемане, наградата ще бъде предоставена на друг участник, избран по установения в настоящите правила ред.

Спечелилите награда от Конкурса подписват изрична декларация за съгласие с условията на Играта при получаване на наградата и протокол за получаване на наградата.